Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten van Eureka Greek Gifts, handelend onder de gelijknamige naam als de
webshop Eureka Greek Gifts.nl. Eureka Greek Gifts staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam met het nummer :65926080; BTWnr.: 112975938B2.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eureka Greek Gifts behoud zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden, na het verstrijken van de overeenkomst en uitsluitend
wanneer dit noodzakelijk geacht wordt, te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien
dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering vindt plaats binnen 3 tot7 werkdagen na plaatsing van de bestelling, tenzij op de
website anders is aangegeven. Indien de levertijd niet zal worden gehaald, zal de klant per
e-mail geïnformeerd worden over de juiste levertijd. In dat geval is de klant de gerechtigd om
de overeenkomst met Eureka Greek Gifts te schriftelijk te ontbinden, hetzij per e-mail dan
wel per brief.

2.3 Hoewel Eureka Greek Gifts ernaar streeft zich aan de gestelde termijnen op de website
te houden, zijn deze indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze termijnen worden
ontleend.
2.4 Indien de klant (in geval bovengenoemd art.2.2 van toepassing is) een schriftelijk
verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft gedaan, worden de reeds ontvangen
betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van het
verzoek, teruggestort op de opgegeven bankrekening van de klant.
2.5 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen heeft deze nog 7 werkdagen
bedenktijd om op de aankoop terug te komen en alsnog de overeenkomst te ontbinden. De
klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden
wenst te ontbinden, dient deze dit schriftelijk (per e-mail of per brief) aan Eureka Greek Gifts
te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg
met Eureka Greek Gifts, terug te zenden naar een door de webshop vastgesteld adres. De
klant dient in dit geval zelf de verzendkosten en het risico te dragen.

2.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de
overeenkomst met Eureka Greek Gifts (ingevolge artikel 2.5) heeft herroepen, zal Eureka
Greek Gifts binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde artikeln, deze
betalingen aan de klant terug betalen. De verzendkosten die Eureka Greek Gifts heeft
gemaakt om de bestelling bij de klant af te leveren worden op het bedrag in mindering
gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8 Eureka Greek Gifts behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren
of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het
vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant
(anders dan die van Eureka Greek Gifts of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Eureka Greek Gifts
schade heeft opgelopen die te wijten is aan nalatigheid, handeling of waarbij anderszins de
klant verantwoordelijk wordt geacht, zal Eureka Greek Gifts de klant hiervan schriftelijk (via
brief of e-mail) in kennis stellen. Eureka Greek Gifts heeft het recht om de
waardevermindering van het artikel als gevolg van bovengenoemde schade op de
retourbetaling in mindering te brengen.

2.10 Bezorging wordt verzorgd door PostNL of DPD, tenzij anders aangegeven en is te
volgen via het Track en Trace systeem van PostNL of DPD. Wij sturen op de dag van
verzenden per e-mail de link naar het Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra
PostNL de bezorging meldt als ‘afgeleverd’, wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd.
Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen
doorvoert.

3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Eureka Greek Gifts worden uw gegevens opgenomen
in het klantenbestand van Eureka Greek Gifts. De Wet Persoonsregistraties wordt
nauwlettend in acht genomen en uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

4.2 Eureka Greek Gifts respecteert e privacy van de gebruikers van de website en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Eureka Greek Gifts maakt gebruik van een mailinglist. Elke mailing bevat instructies om
uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4 Door de klant verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een
bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de
klant. Deze gegevens zullen derhalve niet aan derden worden verstrekt.

4.5 Tenzij de klant aangeeft hier geen prijs op te stellen, zullen de gegevens van de klant,
opgenomen worden in een centraal bestand met het doel de klant te informeren over
diensten, producten en zaken van Eureka Greek Gifts. De verwerking van de gegevens van
de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet/ en regelgeving.

4.6 De klant heeft het recht inzage te verkrijgen in de gegevens die door Eureka Greek Gifts
van de klant zijn opgenomen en de gegevens aan laten passen indien deze gewijzigd en/of
niet correct zijn.

5. Garanties

5.1 Eureka Greek Gifts staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de vermelde
productspecificaties voldoen zoals men die bij overeenkomst aangaat. Hiermee wordt
gegarandeerd dat de klant het product krijgt in de kwaliteit die besteld wordt.

6. Offertes

6.1 Offertes zijn vrijblijvend tot op het moment van acceptatie door de klant. Een offerte
wordt slechts bindend nadat de offerte schriftelijk is bevestigd, binnen de daarvoor gestelde
termijn.

6.2 Eureka Greek Gifts behoud zich het recht voor om de overeenkomst te wijzigen dan wel
te herroepen ingeval er daartoe een dwingende reden voor is (zoals calamiteiten bij de
producent, vervoerder etc.)
6.3 Mondelinge toezeggingen worden slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Eureka Greek Gifts en de klant komt tot stand nadat een
bestelling of opdracht door Eureka Greek Gifts op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Eureka Greek Gifts behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, zonder
opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te
accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s tekening etc. en (technische) specificaties zoals gewicht,
afmetingen, kleuren enz. op de website van Eureka Greek Gifts gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 Eureka Greek Gifts is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij, of wanprestatie
door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eureka Greek
Gifts, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als
overmacht.

9.3 Eureka Greek Gifts behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eureka Greek Gifts gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie

10.1 Eureka Greek Gifts is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden,
beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen de klant en Eureka Greek Gifts en derden, voor zover dit betrekking heeft op de
relatie tussen de klant en Eureka Greek Gifts.

11. Klachten

11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel zullen
door Eureka Greek Gifts serieus in behandeling worden genomen.

11.2 De klant dient een klacht schriftelijk, per brief of e-mail, kenbaar te maken bij Eureka
Greek Gifts.

11.3 Eureka Greek Gifts zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen te behandelen.
Hierover wordt de klant schriftelijk geïnformeerd.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Eureka Greek
Gifts geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 Eureka Greek Gifts garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk
maken op enig intellectueel en/of industrëeel eigendomsrecht van derden en aanvaardt
derhalve geen enkele aansprakelijkheid ingeval enige aanspraak van derden gebaseerd is
op de stelling dat met een bepaalde geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht
van derden.

13. Diversen

13.1 Indien de klant schriftelijk opgave doet aan Eureka Greek Gifts van enig afleveradres,
worden alle bestellingen verzonden naar het desbetreffende adres, tenzij de klant een ander
adres ter aflevering van zaken opgeeft.

13.2 Eureka Greek Gifts is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) ten behoeve van de
klant gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eureka Greek Gifts is het
Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Eureka Greek Gifts en de
klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost neemt de bevoegde rechter
binnen het arrondissement Brielle kennis, tenzij Eureka Greek Gifts er de voorkeur aan geeft
het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en
met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Griekse winkelstraat