0.00

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eureka Greek Gifts, handelend onder de gelijknamige naam als de webshop Eureka Greek Gifts.nl. Eureka Greek Gifts staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met het nummer:65926080; BTW.nr.: NL11297538B01.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eureka Greek Gifts behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden, na het verstrijken van de overeenkomst en uitsluitend wanneer dit noodzakelijk geacht wordt, te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering vindt plaats binnen 3 tot 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd niet zal worden gehaald , zal de klant per e-mail geïnformeerd worden over de juiste levertijd. In dat geval is de klant gerechtigd om de overeenkomst met Eureka Greek Gifts schriftelijk te ontbinden, hetzij per e-mail dan wel per brief.
2.3 Hoewel Eureka Greek Gifts ernaar streeft zich aan de gestelde termijnen op de website te houden, zijn deze indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze termijnen worden ontleend.
2.4 Indien de klant (in geval bovengenoemd art.2.2 van toepassing is) een schriftelijk verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft gedaan, worden de reeds ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van het verzoek, teruggestort op de opgegeven bankrekening van de klant.
2.5 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen heeft deze nog 7 werkdagen bedenktijd om op de aankoop terug te komen en alsnog de overeenkomst te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient deze dit schriftelijk (per e-mail of per brief) aan Eureka Greek Gifts te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Eureka Greek Gifts, terug te zenden naar een door de webshop vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de verzendkosten en het risico te dragen.

2.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Eureka Greek Gifts (ingevolge artikel 2.5) heeft herroepen, zal Eureka Greek Gifts binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen, deze betalingen aan de klant terug betalen. De verzendkosten die Eureka Greek Gifts heeft gemaakt om de bestelling bij de klant af te leveren worden op het bedrag in mindering gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8 Eureka Greek Gifts behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Eureka Greek Gifts of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Eureka Greek Gifts schade heeft opgelopen die te wijten is aan nalatigheid, handeling of waarbij anderszins de klant verantwoordelijk wordt geacht, zal Eureka Greek Gifts de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Eureka Greek Gifts heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van bovengenoemde schade op de retourbetaling in mindering te brengen.

2.10 Bezorging wordt verzorgd door PostNL of DPD, tenzij anders aangegeven en is te volgen via het Track en Trace systeem van PostNL of DPD. Wij sturen op de dag van verzenden per e-mail de link naar het Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra PostNL de bezorging meldt als ‘afgeleverd’, wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd.
Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Eureka Greek Gifts worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Eureka Greek Gifts. De Wet Persoonsregistraties wordt nauwlettend in acht genomen en uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

4.2 Eureka Greek Gifts respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Eureka Greek Gifts maakt gebruik van een mailinglist. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4 Door de klant verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen derhalve niet aan derden worden verstrekt.

4.5 Tenzij de klant aangeeft hier geen prijs op te stellen, zullen de gegevens van de klant, opgenomen worden in een centraal bestand met het doel de klant te informeren over diensten, producten en zaken van Eureka Greek Gifts. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6 De klant heeft het recht inzage te verkrijgen in de gegevens die door Eureka Greek Gifts van de klant zijn opgenomen en de gegevens aan te laten passen indien deze gewijzigd en/of niet correct zijn.

5. Garanties
5.1 Eureka Greek Gifts staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de vermelde productspecificaties voldoen zoals men die bij overeenkomst aangaat. Hiermee wordt gegarandeerd dat de klant het product krijgt in de kwaliteit die besteld wordt.

6. Offertes
6.1 Offertes zijn vrijblijvend tot op het moment van acceptatie door de klant. Een offerte wordt slechts bindend nadat de offerte schriftelijk is bevestigd, binnen de daarvoor gestelde termijn.
6.2 Eureka Greek Gifts behoud zich het recht voor om de overeenkomst te wijzigen dan wel te herroepen ingeval er daartoe een dwingende reden voor is (zoals calamiteiten bij de producent, vervoerder etc.)
6.3 Mondelinge toezeggingen worden slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Eureka Greek Gifts en de klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Eureka Greek Gifts op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Eureka Greek Gifts behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s; tekeningen etc. en (technische) specificaties zoals gewicht, afmetingen, kleuren enz. op de website van Eureka Greek Gifts gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 Eureka Greek Gifts is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij, of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eureka Greek Gifts, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Eureka Greek Gifts behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eureka Greek Gifts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie
10.1 Eureka Greek Gifts is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Eureka Greek Gifts en derden, voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen de klant en Eureka Greek Gifts.
11. Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel zullen door Eureka Greek Gifts serieus in behandeling worden genomen.

11.2 De klant dient een klacht schriftelijk, per brief of e-mail, kenbaar te maken bij Eureka Greek Gifts.

11.3 Eureka Greek Gifts zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen te behandelen. Hierover wordt de klant schriftelijk geïnformeerd.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Eureka Greek Gifts geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 Eureka Greek Gifts garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid ingeval enige aanspraak van derden gebaseerd is op de stelling dat met een bepaalde geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden.

13. Diversen
13.1 Indien de klant schriftelijk opgave doet aan Eureka Greek Gifts van enig afleveradres, worden alle bestellingen verzonden naar het desbetreffende adres, tenzij de klant een ander adres ter aflevering van zaken opgeeft.

13.2 Eureka Greek Gifts is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) ten behoeve van de klant gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eureka Greek Gifts is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Eureka Greek Gifts en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brielle kennis, tenzij Eureka Greek Gifts er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

www.Eurekagreekgifts.nl

Sociale media